sammy's Jokes

JokesComments

Yechezkel: Mommy will you make me some potato latkes?
Mommy: GO ASK BUBBY/GRANDMA!
Yechezkel: Bubby/Grandma will you make me some potato latkes?
Bubby/Grandma: Sure honey.
Yechezkel: These potato latkes are yucky.
Bubby: YECHEZKEL SHUT-UP!