149
7
1233 views
Joke BuddhaEnglishman Jokes
www.fionasplace.net
An Irishman an Englishman and a Scotsman
https://www.fionasplace.net/irishjokes/anirishmananenglishmanandascotsman.html