"Pakpak at pekpek" joke

Hot 9 months ago

ano ang pagkakaiba ng pakpak sa pekpek..ang pakpak pagbumuka ang pakapak lilipad ang ibon..pekpek pag bumuka ang pekpek papasok ang ibon

Not enough votes...

Be first to comment!
remember me
follow replies
Funny Joke? 1 vote(s). 100% are positive. 0 comment(s).